Slovakia PEACE                               


 

PEACE
In the commemoration year 2018
In Vienna during Austria`s EU-chairmanchip

 

"One of the eternal truths is that happiness is created and developed in peace."   Bertha von Suttner (Austria),  Nobel Peace Price 1905 PEACE
Slovakia - Three artists from Slovakia & three artists from Austria present their new works for PEACE.

Opening:
4th of October 2018
Duration Exhibition:

5th-18th of October 2018
Location:

Austrian Cultural Forum Bratislava
Hodžovo námestie 1A, SK-811 06 Bratislava

Participating artists Slovakia:
Alexandra Barth, Robert Gabris, Patrícia Koysová
Participating artists Austria:
Donya Hosseinivand, Jana & JS, Fabian Köttl


„Mier – 6 pozícií mladých umelkýň a umelcov z Rakúska a zo Slovenska ku komplexnej téme mieru“
Robert Gabris, Patrícia Koysová, Alexandra Barth, Fabian Köttl, Donya Hosseinivand, Jana & JS
Vernisáž: 4. október 2018, 18.00

Výstava PEACE sa koná v spomienkovom roku 2018 – 100 rokov od skončenia prvej svetovej vojny – počas rakúskeho predsedníctva v Rade EÚ.

Je to tu opäť: sociálne napätie, politické požiare a konflikty, teror, zbrojenie, náznaky studených vojen a nebezpečenstvo skutočných vojenských konfliktov. Predstavitelia mladej generácie sa rozhodli zvýšiť povedomie pre komplexnú tému mieru.

70 mladých umelkýň a umelcov z Rakúska a mnohých ďalších krajín upozorňuje na bezpodmienečný význam mieru a svojimi umeleckými prácami sa aktívne zasadzuje za mier a mierotvorné opatrenia, aby v otvorenom umeleckom kontexte podporilo dialóg za mier na regionálnej a medzinárodnej úrovni.

V Rakúskom kultúrnom fóre Bratislava bude prezentovaný špičkový výber umeleckých pozícií expozície: svoje práce tu predstavia traja umelci z Rakúska – Donya Hosseinivand, Jana & JS a Fabian Köttl – a traja výtvarníci zo Slovenska – Alexandra Barth, Patrícia Koysová a Robert Gabris.

Jana & Js a Alexandra Barth sa o.i. venujú téme múrov a mieru, Fabian Köttl a Robert Gabris tematizujú ľudí, spoločnosť a mier a diela Donyi Hosseinivand & Patricie Koysovej poukazujú na rozličné formy vnútorného mieru.

Cieľom projektu je okrem zvýšenia povedomia pre dôležitosť mieru aj podpora angažovania sa za mier. Vyzdvihuje regióny a ich odlišné regionálne prístupy a postoje. Dotýka sa jednotlivca, rodiny, okruhu priateľov, susedstva, okresu, mesta a regiónu. Pokiaľ ide o participáciu, kooperáciu, komunikáciu a relevantnosť je však projekt PEACE zameraný aj medzinárodne a snaží sa osloviť široké vrstvy spoločnosti.


„Frieden – 6 Positionen Junger KünstlerInnen aus Österreich und der Slowakei zum komplexen Thema Frieden“
Robert Gabris, Patrícia Koysová, Alexandra Barth, Fabian Köttl, Donya Hosseinivand, Jana & JS
Vernissage: 4. Oktober 2018

Im Gedenkjahr 2018 -100 Jahre nach dem Ersten Weltkrieg -wird die Ausstellung PEACE während der österreichischen Ratspräsidentschaft bei der Europäischen Union eröffnet.

Da sind sie wieder: soziale Spannungen, politische Brandherde und Konflikte, Terror, Aufrüstung, Zeichen von kalten Kriegen und die Gefahren von tatsächlichen militärischen Konflikten.

Vertreter der jungen Generation sensibilisieren für das komplexe Thema Frieden.

Aus Österreich und aus zahlreichen anderen Ländern erinnern 70 junge KünstlerInnen an die unbedingte Bedeutung des Friedens und engagieren sich aktiv mit ihren künstlerische Arbeiten für Frieden und friedensfördernde Maßnahmen, um den Dialog für den Frieden in diesem offenen künstlerischen Kontext regional und international zu fördern.

Eine wunderbare Auswahl an Positionen aus dieser Schau wird nun im Österreichischen Kulturforum Bratislava präsentiert: neben den Positionen von drei KünstlerInnen aus Österreich – Donya Hosseinivand, Jana & JS und Fabian Köttl – zeigen drei KünstlerInnen aus der Slowakei – Alexandra Barth, Patrícia Koysová und Erik Sille – ihre Arbeiten.

Jana & Js und Alexandra Barth begegnen u.a. dem Thema Mauern und Frieden, Fabian Köttl und Erik Sille Menschen, Gesellschaft und Frieden und die Positionen von Donya Hosseinivand & Patricia Koysová gehen auf verschiedene Formen des inneren Friedens ein.
Ziel dieses Projekts ist neben der Sensibilsierung für die Wichtigkeit von Frieden Engagement für den Frieden zu fördern.

Es betont die Regionen und ihre unterschiedlichen regionalen Ansätze und Ansichten. Es greift nach dem Einzelnen, der Familie, dem Freundeskreis, der Nachbarschaft, dem Bezirk, der Stadt und der Region.

Dennoch ist dieses Projekt PEACE in Bezug auf Partizipation, Kooperation, Kommunikation und Relevanz darüber hinaus auch international ausgerichtet und zielt darauf ab,
breite Teile der Gesellschaft gemeinsam zu erreichen.


  • © Erik Sille
    © Erik Sille Erik Sille

©Patrícia Koysová  ©Alexandra Barth  ©Erik Sille